Algemene voorwaarden 2018-2019

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van DanceDepartment-Malden en de afnemer van een cursus, hierna te noemen leerling.
 • Tijdens de lessen worden er alleen (potentiële) leerlingen toegelaten.
 • DanceDepartment-Malden heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de lessen te weigeren.
 • Deelname aan de lessen is geheel op eigen risico. DanceDepartment-Malden is niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel, schade en/of vermissing ondervonden tijdens de lessen en/of de activiteiten van de DanceDepartment-Malden.
 • Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (locatie, apparatuur, kostuums e.d.) van DanceDepartment-Malden door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden.

 

INSCHRIJVINGEN

 • Inschrijving dient te geschieden voor aanvang van de nieuwe cursusperiode. Tussentijdse inschrijving is mogelijk onder het voorbehoud dat er plaatsingsmogelijkheid is, zulks ter beoordeling van DanceDepartment-Malden.
 • Inschrijving geschiedt d.m.v. het online invullen van het inschrijfformulier en is pas geldig na bevestiging per email. Door het ingevulde inschrijfformulier te verzenden, gaat u tevens akkoord met deze algemene voorwaarden.
 • Het inschrijfformulier van een minderjarige leerling dient te worden ondertekend door één van de ouders/verzorgers/voogden van de betreffende leerling.
 • Inschrijving is altijd onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen voor de desbetreffende cursus. DanceDepartment-Malden behoudt zich het recht om cursussen te annuleren wanneer er onvoldoende deelnemers zijn aangemeld, en er geen passend alternatief is.
 • Plaatsing geschiedt in volgorde van aanmelding.
 • Bij inschrijving en plaatsing verplicht men zich tot betaling van het gehele cursusbedrag.
 • Het cursustarief 2018-2019 is gebaseerd op een periode van 10 maanden.
 • Voor de betaling van het verschuldigde cursusgeld heeft u keuze uit twee mogelijkheden:
  – Betaling ineens, door middel van overboeking per bank.
  – Maandelijks incasso, over een periode van 10 maanden.
 • Bij tussentijdse opzegging is restitutie van het lesgeld niet mogelijk, m.u.v. PeuterDans én opzegging door ziekte, zwangerschap of verhuizing en het overleggen van een verklaring waaruit dit blijkt.

 

WIJZINGEN

 • DanceDepartment-Malden behoudt het recht om 2 lessen per cursus uit te laten vallen in geval van overmacht (ziekte, overlijden etc.) DanceDepartment-Malden zal altijd proberen een passende vervanging te zoeken. Bij het uitvallen van een les wordt de (ouder/verzorger van de) leerling per mail of per SMS op de hoogte gebracht. Restitutie van het cursusgeld per les vindt echter pas plaats als er meer dan twee lessen per cursus zijn vervallen per cursusjaar.
 • Indien de leerling verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht DanceDepartment-Malden hiervan middels een mail op de hoogte te brengen. Bij verhindering van cursisten vindt geen restitutie van cursusgeld plaats.
 • Afwezigheid van een leerling tijdens de lessen ontheft de leerling niet tot de verplichting van betaling. Verzuim van één of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het lesgeld.
 • Van wijzigingen in NAW-gegevens dient DanceDepartment-Malden zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld.
 • DanceDepartment-Malden behoudt zich het recht af te wijken van de vermelde gegevens zoals namen van docenten, tijden en prijzen.

 

PUBLICATIE FOTO’S/VIDEO

 • Het is mogelijk dat er bij (cursus) activiteiten van DanceDepartment-Malden foto’s of video’s gemaakt worden van de leerlingen. Deze kunnen worden gebruikt voor informatieve en publicitaire doeleinden. Wij zullen enkel beeldmateriaal van leerlingen publiceren, die hiervoor toestemming hebben gegeven op het inschrijfformulier.
 • Er mag geen beeld/filmmateriaal zonder toestemming op internet (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube etc.) geplaatst worden.

 

SLOTBEPALING

Dit zijn de algemene voorwaarden voor het cursusjaar 2018-2019. Bij inschrijving voor dit cursusjaar gaat de leerling en betalingsplichtige akkoord met al deze voorwaarden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist DanceDepartment-Malden.